TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİVİ ÇEŞİT ADAYLARI ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI İHALE İLANI

YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİVİ ÇEŞİT ADAYLARI ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI İHALE İLANI

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Tarımsal Arastırmalar ve Politikalar Genel Müdürlügü
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Arastırma Enstitüsü Müdürlügü

Konu: Kivi Çeşit Adayları Üretim ve Pazarlama Hakkı İhalesi

Enstitümüz tarafından geliştirilen ve 2021 yılı Temmuz ayında Enstitümüz ve TAGEM internet sayfalarında duyurusu yapılan kivi çeşit adayları ve ıslah materyallerinin "8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" kapsamında ekte verilen şartnameye göre 14.12.2021 Salı günü saat 14:00'te üretim ve pazarlama hakkının devri ihalesi pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

İLAN

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ve POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ
 MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

KİVİ ÇEŞİT ADAYLARININ ÜRETİM ve PAZARLAMA HAKKI İHALESİ

 

İDARENİN ADRESİ:
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Süleymanbey Mahallesi Yalı Cad. No:53 77102 Merkez / YALOVA

Telefon: 0226 8142520 /  0226 8142521
Belgegeçer: 0226 8141005
İnternet: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce
E-posta: yalova.arastirma@tarimorman.gov.tr

İHALENİN TARİHİ:

14 Aralık 2021 Salı, saat 14:00

İHALENİN ADRESİ:

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Prof. Dr. Sabahattin Özbek Toplantı Salonu Süleymanbey Mahallesi Yalı Cad. No:53 77102 Merkez / YALOVA

İHALE KONUSU:

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 14.10.2020 tarihinde tescile sunulan HO-8 (YÜZYIL-77) ve J-284 (YAZ GÜNEŞİ) kivi dişi çeşit adayları ile bunların tozlayıcıları olan HO-146 ve J-56’nın üretim ve pazarlama haklarının devri 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/d maddesi gereğince “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.

TEMİNAT MİKTARI:

Muhammen bedel: 800.000 TL (Sekizyüzbin Türk Lirası)’dır (Tüm çeşit adayları dahil). İhaledeki Kesin teminat, ihale sonucunda ortaya çıkan üretim ve pazarlama lisans hakkı satış bedelinin %6’sı olacaktır.

ŞARTNAME GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğümüzden ya da arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce internet adresinden ücretsiz görülebilir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartname ve eklerini Enstitü Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinden 50,00 TL karşılığında satın almaları gereklidir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ 
MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
KİVİ ÇEŞİT ADAYLARI ÜRETİM ve PAZARLAMA HAKKI İHALESİ 
İDARİ ŞARTNAMESİ


İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ VE İŞİN MİKTARI

Madde 1.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilerek tescile sunulan ve FYD testi devam eden aşağıda tip numarası ve isimleri yer alan kivi çeşit adaylarının üretim ve pazarlama hakları 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/d maddesi gereğince, “Pazarlık Usulü” ile satışa çıkarılacaktır.

Tür 1 Kivi      Çeşit Adayı İsmi HO-8 (Yüzyıl 77)                      Hak Sahibi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   Tascile Sunulma Tarihi 14.10.2021 - Tür 2 Kivi      Çeşit Adayı İsmi J-284 (Yaz Güneşi)                  Hak Sahibi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    Tascile Sunulma Tarihi 14.10.2021 - Tür 3 Kivi       Çeşit Adayı İsmi HO-146 (HO-8'in tozlayıcısı)   Hak Sahibi  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    Tascile Sunulma Tarihi Tescile sunulmadı - Tür  4 Kivi      Çeşit Adayı İsmi  J-56 (J-284'ün tozlayıcısı)        Hak Sahibi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    Tascile Sunulma Tarihi  Tescile sunulmadı

 

Madde 2.
Şartnamede ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ bundan sonra kısaca "ENSTİTÜ”, çeşit adayının üretim ve pazarlama hakkını satın alacak kişi ise, "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır. 
ENSTİTÜ, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluş olup, faaliyetlerini Bakanlık Makamı bünyesinde Kanun ve Yönetmeliklere bağlı olarak yürütmekte olup, ENSTİTÜ tarafından geliştirilen çeşitlerin, 5042 Sayılı Kanundan doğan hak sahipliği Bakanlık adına ENSTİTÜ’ye aittir. 
 
Madde 3.
a. Muhammen bedel, işin miktarı ve sözleşme süresi;
Üretim ve pazarlama lisans hakkının satış muhammen bedeli Madde 1’de belirtilen tüm çeşit adaylarının tamamı için 800.000 TL (Sekizyüzbin Türk Lirası)’dir. Çeşit adaylarına ayrı ayrı kısmi teklif verilemeyecektir.
 
İhaledeki kesin teminat, ihale sonucunda ortaya çıkan üretim ve pazarlama lisans hakkı satış bedelinin % 6’sı olacaktır.
 
b. Lisanslama süresi 31.12.2030 tarihine kadar olup sözleşme bitimine 2 (iki) ay kala taraflardan biri sözleşmenin sona ermesine yönelik yazılı irade beyanında bulunmadığı takdirde sözleşme bitim tarihi 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır. YÜKLENİCİ kuruluş elinde bulunan üretim materyali stoklarını sözleşme bitiminden itibaren 1 (bir) takvim yılı süresince daha bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle ENSTİTÜ’ye veya ENSTİTÜ’nün onay verdiği kuruluşlara satabilir. Çeşidin ıslahçı hakkı süresi dolduğunda sözleşme kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
 
c. İhale konusu olan ve tescile sunulan HO-8 ve J-284 kivi çeşit adaylarının tescil işlemleri ENSTİTÜ tarafından yürütülecek olup, tescil ve ıslahçı hakları ENSTİTÜ adına yapılacaktır. Bu dişi çeşit adaylarının (HO-8 ve J-284) üretim izinleri ENSTİTÜ tarafından alınmıştır. YÜKLENİCİ, bu ihale kapsamında sadece üretim ve yurt içi pazarlama hakkına sahip olacaktır. 
 
Madde 4.
İhale; 14 Aralık 2021 Salı günü saat 14:00’de, ENSTİTÜ’deki Prof. Dr. Sabahattin Özbek Toplantı Salonunda toplanacak komisyon önünde, “Üretim ve pazarlama hakkı muhammen bedelinin” arttırılmasının pazarlığı yolu ile yapılacaktır. 
 
İHALEYE KATILIM ESASLARI İLE İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞART VE BELGELER
 
Madde 5.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin asıl veya suretlerinin 2021 yılında alınmış olması şarttır. Belirtilen çeşidin ihalesine girebilecek olan İsteklilerin aşağıda belirtilen evrakları ihale saatinden önce ENSTİTÜ’ye onaylatmaları gerekmektedir.
 
a. Türkiye'de kurulmuş ve Ticaret Sicil veya Esnaf Sicilinde kayıtlı olması, 
1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
c. İmza sirküleri verilmesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
3. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
d. Bu şartnamede yazılı miktarda kesin teminat vermesi
e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) 
f. İdarece hazırlanan ve İsteklilerce satın alınan İhale Dosyası içinde bulunan ve okunup anlaşıldığına dair imzalanmış ihale şartnamesi,
 
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
 
Madde 6.
8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girene, ihale üzerine kalması durumunda ihale bozularak kesin teminatı bütçeye gelir kaydedilir.
 
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
 
Madde 7.
Kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,
Teminatların teslim yeri; Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından ENSTİTÜ Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Yalova Şubesi TR52 0001 0004 0431 2378 7350 01 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Her ne suretle olursa olsun ENSTİTÜ tarafından alınan teminatlar haciz edilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz.
c) YÜKLENİCİ şartname hükümlerini yerine getirdiği ve üretim / pazarlama lisans hakkı bedellerinin tamamını ödeyerek ENSTİTÜ’ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat iade olunur. 
 
İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
 
Madde 8.
İhale,  artırma sonunda sürülen pey satış komisyonu tarafından uygun görülerek artırma tutanağının imzalanması ile gerçekleşmiş olur. Bu ihale ENSTİTÜ tarafından 10 gün içinde uygun görülerek onaylandığında kesinlik kazanır.
 
Madde 9.
Satış şartnamesini imzalayan istekliler ihaleye katılmak ve pey sürmek zorundadır. İhalede katılımcı sayısı ile ilgili bir yeterlilik aranmayacaktır.
 
Madde 10.
Pazarlık sonunda, en yüksek pey süren istekli üzerine ihale yapılır. Ancak sürülen peyin yeterli bulunmaması veya satışa fesat karıştırıldığına kanaat getirilmesi durumunda İhale Komisyonu tarafından ihale iptal edilebilir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra Madde 1’de belirtilen tüm çeşit adaylarını kapsayan tek bir sözleşme imzalanacaktır.
 
TEBLİGAT VE ÜRETİM / PAZARLAMA LİSANS HAKKI ÖDEME İŞLERİ
 
 
Madde 11.
ENSTİTÜ tarafından onaylanan ihale kararları işletmeye ulaşmasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde işletmece üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır (Tebligatın postaya verildiği gün sayılmaz). Eğer tebligat faks ile yapılmışsa aynı gün tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğ tarihini müteakip 10 gün içinde YÜKLENİCİ kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.
 
Madde 12.
Satış işlemi, kesinleşen ihale kararının alıcıya tebliğ tarihini takip eden 10. gündür.
 
Madde 13.
İhale sonucunda satışı gerçekleşen tüm çeşit adaylarının tamamı için üretim ve pazarlama lisans hakkı satış bedeli iki eşit taksit halinde olmak üzere 1. Taksit en geç 31.03.2022, 2. Taksit ise en geç 30.09.2022 tarihlerine kadar ENSTİTÜ’nün Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Yalova Şubesi TR52 0001 0004 0431 2378 7350 01 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Belirtilen tarihlere kadar ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde YÜKLENİCİ’nin bu şartname ile elde ettiği tüm haklar iptal edilir ve verdiği kesin teminat iade edilmez.
 
Madde 14.
YÜKLENİCİ, sözleşme şartlarına uymayarak gerçek dışı beyan (bedelsiz, faturasız v.b.) ile ENSTİTÜ’ye maddi kayıp verdirirse, tespit edilen verdirdiği maddi kaybın 10 (on)  katını ENSTİTÜ’ye öder.
 
YÜKLENİCİNİN TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ
 
Madde 15.
İstekli teklifi verdikten sonra teklifinden dönemez. Üzerine ihale bırakılan YÜKLENİCİ ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 50. Maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda üzerine düşen görevleri yapmadığı takdirde teminatı irat kaydedilir. 
 
FİDAN ÜRETİMİ ve HAKLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
Madde 16.
İhaleyi kazanan YÜKLENİCİ ile ENSTİTÜ arasında ekte yer alan sözleşme imzalanır. Üretim, satış, tazminat vs. gibi sözleşmeye yer alan hususlardaki işlemler sözleşme hükümlerine göre düzenlenir. 
 
PAZARLIK USULÜNÜN UYGULANMASI
 
Madde 17.
Pazarlık usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini haklarını almak istedikleri çeşit adayları için sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Tüm isteklilerin ihaleye katılabilmek için gerekli olan evraklarını 14 Aralık 2021 tarihinde ilk teklif verme saati olan saat 14:00’den önce ENSTİTÜ ye teslim etmiş olmaları gereklidir. 
 
Madde 18.
İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile usulüne uygun olarak düzenleyecekleri haklarını almak istedikleri çeşit adayları için tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 
Madde 19.
İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belgelerinin geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 3. Maddede belirtilen ihale başlangıç fiyatı olan 800.000 TL’den daha düşük bir teklif yapılamaz. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile teklifte bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilen kişiler yeniden teklifte bulunamaz. Tekliflerin yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler
 
DİĞER HÜKÜMLER
 
Madde 20.
Alıcının kanuni ikametgâhına yapılmış her türlü tebligat şahsına yapılmış sayılır.
 
Madde 21.
Şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaflar için Yalova mahkemeleri yetkilidir.