TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN VE FİDE İLE İLGİLİ KULLANIM – ÜRETİM DESTEKLERİ

SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN VE FİDE İLE İLGİLİ KULLANIM – ÜRETİM DESTEKLERİ

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde tohumculuk sektörü ile ilgili bölümler aşağıdadır.

Tebliğin tamamına http://www.resmigazete.gov.tr adresinde 27 Mart 2018 tarihini seçerek ulaşabilirsiniz.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 16 – (1) Susam ve yerfıstığı hariç olmak üzere 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2018 üretim yılında yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler,

b) YTK adına sözleşmeli olarak sertifikalı tohum yetiştiricisi çiftçiler,

c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’ler.

(3) Desteklemeye tabi arazi alanı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Büyük olan müracaatlarda destekleme, ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak ödenir.

SDERFGT

(4) ÇKS’de 2018 üretim yılına kayıtlı ekilişlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2018” bölümüne işlenir. 2018 yılı güzlük ekim/dikimleri 2019 yılı Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(6) Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(7) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(8) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) EK-11’de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu; bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk satış faturası 1/7/2017 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön/arka yüzüne; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

2) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği

MADDE 17 – (1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum veya fidan üretimi desteklemesine yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) YTK’nın yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesinin tohumluk sertifikasyon dönemini kapsadığı ve başvuru tarihi itibariyle geçerliliği (geçerlilik süresi) kontrol edilir.

b) YTK’nın ÇKS kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

c) Başvurusu uygun görülen YTK’lere, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(4) YTK’ler, TBS’ye veri girişi yaparlar.

(5) YTK tarafından alım/satım belgesinin (fatura) açıklama kısmına, faturanın satışı yapılan sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi konur, fatura tasdik edilir.

(6) YTK tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır:

a) YTK’lere ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulmalıdır.

b) Tohum veya fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olmamalıdır.

c) Desteklenecek tohumluklara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Tohumluk sertifikaları bu tarihler aralığında sertifikalandırılmış olacaktır. Fidan sertifikaları 2018 beyanname yılına ait olacaktır.

SDERFGT.4

(8) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılır:

a) YTK ile sözleşmeli olarak tohumluk yetiştiren tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim bilgisi ÇKS üzerinden kontrol edilir.

b) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-14) ve Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur.

c) İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali (İcmal-3) ile birlikte Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Detayında Bilgiler (EK-14) Bakanlığa gönderilir.

(9) Sertifikalı tohumluk üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait tohumluk materyalini eken veya diken YTK’lerden başvuru sırasında eğer tohumluk satışı olmayacak ve üretilen materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk alım/satım belgeleri istenilmez. Yeniden üretimde kullanılacak tohumlukların YTK’ler tarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların, ilgili kanuni defterlerin aslı görülerek elde edilen fotokopileri, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” onayı yapıldıktan sonra başvuru sırasında tohumluk alım/satım belgeleri olarak kabul edilir.

(10)  Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal/temel ve üstü sertifika sınıfları için EK-1’de yer alan destekleme konu başlığı altında belirlenen oranda ilave destek ödenir.

(11)  Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(12) TVYS’de düzenlenmeyen sertifikaların TVYS sistemine tanıtılması, görev alanındaki kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

MADDE 18 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2015 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğüründe 2018 üretim yılı dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2016 yılı beyannamesine istinaden sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğürü kullanıldığında; 2017 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmaz; 2018 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2017 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü, tüplü fidan ve çöğürlerin sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2017 ve 2018 yılı sertifikasına sahip olması,

gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapama bahçenin 2018 üretim yılında tesis edilmiş olması,

b) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen minimum dikim normlarına uygun olması,

c) Kapama bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

SDERFGT.4.gif4545

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-18’de yer alan yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği bahçe tesisi tespit tutanağına bağlanır. Dikim normlarına ve fidan/sertifikalı fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bahçeler, en az yılda bir kez olmak üzere 5 yıl süreyle (çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağına (EK-19) bağlanır. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; asgari alan toplamının altına inmemesi şartıyla bozulan kısmına karşılık gelen destekleme tutarı tahkim komisyonu kararıyla geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda; kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödeme geri alınır.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi durumunda taraflarca imzalanacak satış yolu ile bahçenin el değiştirmesine ilişkin il/ilçe müdürlüğünce onaylı Taahhütname-3 (EK-21) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödeme geri alınır.

(7) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(8) Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muz için en az bir yıl, diğerlerinde en az beş yıldır.

(9) ÇKS’de 2018 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (2018)” bölümüne işlenir. 2018 güzlük dikimleri 2019 yılı Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(10) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler. Ancak parsel kontrolünde bahçenin tesis edilmiş olması gerekir.

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

(12) EK-22’de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda bulunan fidan/sertifikalı fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.