TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Açık Pozisyonlar

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRKTOB) PERSONEL ALIM İLANI

Birliğimize, Teknik İşler Biriminde Tescil ve Sertifikasyon Uzman Yardımcısı olarak görev yapmak üzere bir eleman alınacaktır.

Başvuracak olan adayların;

  •   İmzalı başvuru dilekçelerini
  •   Özgeçmişlerini ve
  •  Aşağıdaki şartlarla ilgili diğer belgelerini de ekleyerek,  16/08/ 2019  günü  saat 17.00 ye kadar, Türkiye Tohumcular Birliği Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Cad. No:21 Libra Kule Kat:1 Balgat / Çankaya / ANKARA  adresine elden, kargo veya e-posta  ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuran adaylar, sözlü mülakata tâbi olacaklardır.

İşe alınacak personel, TÜRKTOB Tüzüğü ve Personel Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımak zorundadır.

I- GENEL ŞARTLAR

            a) Türk vatandaşı olmak,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Hizmetliler için en az ilkokul, diğer görevler için yüksekokul mezunu olmak,

             d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

  e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak,

             f) Askerlikle ilgisi olmamak veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

            g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

             h) Birlikten bir defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,

             ı) Birlikten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkartılmış olmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Tescil ve sertifikasyon uzman yardımcısı

1) Ziraat fakültelerinin tercihan bitki ile ilgili eğitim veren bölümlerden birinden mezun olmak,

2) Kamuda ve/veya özel sektörde, Birlik ve Alt Birliklerde veya Birliğin faaliyeti ile ilgili konularda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kurum tarafından yapılacak mülâkat sınavında başarılı olmak.